Paralelní zkušenosti

Program

PARALELNÍ ZKUŠENOSTI mají čtyři samostatné, vzájemně úzce provázané části.

 

 

Paralelní světy: výstava ZTĚLESNĚNÍ DUŠEVNA

Psychická onemocnění a traumata patří nepochybně mezi nejzávažnější z překážek mezilidské komunikace. A to jak z hlediska těch, kdo daným onemocněním trpí, tak i těch, kdo bezradně stojí před neprostupnou zdí jejich mlčení. Cokoli, co skrz onu zeď přece jen občas proniká, je důležité pro navázání kontaktu. A navázání kontaktu je zde nejen nezbytné jak pro duševně nemocné, ale i navýsost inspirativní pro sebereflexi člověka „zvenčí“. Výtvarné projevy duševně nemocných osob patří mezi nejcennější nositele zpráv skrz zmíněnou zeď.
Právě to je cílem části projektu, nazvané PARALELNÍ SVĚTY, jež mimo jiné sdružuje autory zastoupené na expozici Ztělesnění duševna. Jsou to Jaroslav Bílý, Hana Cimplová, Radek Deák, Lenka Fridrichová, Milan Jíša, Jan Knýbel, Zdeněk Košek, Lucie Muclingerová a Zdena Prokopová. Výstava je realizovaná ve spolupráci s o. s. Kolumbus, které sdružuje uživatele psychiatrické péče.
Výstava Ztělesnění duševna je nejpřirozenějším prostředkem k dialogu. Výtvarný projev umožňuje beze slov, jednoduše a nezprostředkovaně, prostoupit zdí nebo, chcete-li, najít díru v plotě sociální izolace této skupiny obyvatel. Zvětšeniny jejich výtvarných projevů jsou proto v Kateřinské zahradě instalovány právě na jakýchsi ničím nepřikrášlených plotech – a vlastně v nich samy o sobě tvoří symbolické otvory, jimiž lze nahlédnout přímo do vnitřního světa duševně nemocných.

 

 

 

Paralelní příběh: interaktivní projekce filmu DO VLASTNÍCH RUKOU

Sedmiminutový film Do vlastních rukou režisérky Kláry Jakubové je interaktivní projekce, která dokáže za pomoci audiovizuálních podnětů přiblížit pocity a prožitky lidí postižených schizofrenií. Během přibližně 7minutové projekce se tak může zdravý člověk vcítit do světa pacientů s diagnózou schizofrenie a prožít pocity pronásledování, ohrožení či vnitřní hlasy. I přesto však film dokáže přiblížit pouze zlomek toho, co nemocní prožívají každodenně. "Schizofrenie se projevuje poruchami myšlení, vnímání a emotivity, pacienti mohou pociťovat, že je někdo pronásleduje, mohou mít sluchové i vizuální halucinace. Film Do vlastních rukou je takovým oknem, kterým je možné se podívat, jak pacient může prožívat každodenní situace, které se zdravým lidem zdají být velmi jednoduché...", říká docent Vevera, odborný garant projektu.

Film Do vlastních rukou umožní široké veřejnosti, rodinným příslušníkům pacientů nebo studentům Lékařské fakulty lépe pochopit a porozumět příznakům, které nemocní prožívají. Po skončení projektu PARALELNÍ ZKUŠENSTI bude film Do vlastních rukou nadále využíván jako důležitý materiál při výuce studentů na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK a při popularizačních aktivitách pro odbornou i laickou veřejnost a především pro blízké a rodiny pacientů trpících touto poruchou, kterým film umožní lépe porozumět stavům, kterými nemocní trpí.

 

 

Paralelní zkušenost: cyklus přednášek a diskuzí pro širokou veřejnost

Cyklus Paralelní zkušenost otevírá dialog mezi komunitou lidí s duševními poruchami, jejich rodinami, odbornou a laickou veřejností. V závěru každé přednášky bude otevřen prostor pro diskuzi mezi publikem a přednášejícími. Účastníci tak dostanou jedinečnou příležitost zeptat se na to, co je zajímá a ujasnit si či přehodnotit své názory. 

Po skončení přednášek bude následovat projekce dokumentárního filmu „Zdeněk Košek“ (režie B. Decharme, 15 min.), který se snaží přiblížit svět jednoho z vystavujících výtvarníků, významného představitele Art Brut Zdeňka Koška. 

Mezi přednášejícími jsou přední psychiatři z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska.

 

 

Paralelní místa: hudba, tanec a divadlo

Paralelní místa nabízejí společný prostor - místo pro setkání několika, v každodenním životě bohužel zatím spíše paralelních světů. Svět duševně nemocných se světem těch, kteří je léčí nebo jim poskytují pomoc a péči a nás všech ostatních, kteří se s nimi denně setkáváme, aniž bychom o tom věděli.

Pestrý program zahrnuje nejen koncerty, divadelní a taneční představení, ale také možnost diskuze s odborníky či výtvarné dílny a pohádky pro nejmenší. Vytváří ideální prostor k setkání a vzájemnému respektu. Cesta sdílení umění a kultury může být nejpřirozenějším prostředkem ke společnému dialogu.

 

 

Program v Praze ke stažení zde.

 

www.paralelnizkusenosti.cz

Mezinárodní putovní projekt na téma Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení se zabývá tématem sociálního vyloučení (a ve většině případů také výrazného snížení životní úrovně) lidí trpících psychickými poruchami.